Хувь хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай


1.Хувь хүний мэдээлэл цуглуулах, ашиглахтай холбогдуулан

үйлчлүүлэгчээс хувь хүний мэдээллийг авахдаа зайлшгүй тохиолдолд мэдэх ёстой мэдээллийг зөвхөн авдаг болохыг анхаарна уу.
Үйлчлүүлэгчид өмнө мэдэгдэн зөвшөөрөл авсан байх, мэдээллийг зөвхөн дараах тохиолдолд ашиглана.
Анхаарах зүйл нь мэдээллийг хуулийн дагуу ашиглах, хэрэв хуулийн зөрчил асуудлууд үүссэн тохиолдолд зохицуулалт өөрчлөгдөх болно. Манай компаниас үйлчлүүлэгчид хандан үр ашгийн талаарх мэдээлэл өгөх; технологийн шинэчлэлийн талаарх мэдээлэл түгээх; үйлчлүүлэгч өөрөө хүсэлт тавин хувь хүний мэдээллээ өөрчлөх тохиолдолд; компаниас мэдээлэл дутуу очсон тохиолдолд холбоо барих зорилготой зэрэгт хувь хүний мэдээлэл ашиглах болно.


2. Хувь хүний мэдээллийг хадгалахтай холбоотойгоор манай компани

дараах байдлаар найдвартай, хамгаалалтын өндөр түвшинд хяналт тавин хадгалдаг.
Дараах тохиолдлоос бусад тохиолдолд үйлчлүүлэгчийн зөвшөөрлийг аваагүй бол гуравдагч этгээдэд мэдээллийг өгөхгүй журамтай.
Үйлчлүүлэгчид шинэ үйлчилгээний мэдээллийг өгөх; төрийн байгууллагын зүгээс хуулийн дагуу ямар нэгэн үйл ажиллагаанд оролцох,
хамтран ажиллах шаардлагыг тавьсан тохиолдолд; энэ тохиолдолд хуулийн дагуу мэдээлэх, үзүүлэх шаардлагатай тохиолдолд үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг өгнө.
Үүнээс бусад тохиолдолд манай компани үйлчлүүлэгчийн хувийн мэдээллийг найдвартай чандлан хамгаалж, мэдээлэл гадагш алдахгүй болно.


3. Манай вэб сайт нь бусад вэб сайтуудын холбоосыг агуулж болно.

Бид эдгээр вэб сайтуудын агуулга, бодлого, нөхцөл журамын дагуу хариуцлага хүлээхгүй болно.2010.4.1
Удирдах зөвлөлийн дарга Нумажири Хироюүки